Spildevand

Én af de muligheder, vi undersøger er at lede Torpe Kanal uden om Bavelse Sø. Det vil skabe et vandløb i mere bevægelse, men det vil også betyde, at kravene til at rense spildevand for beboerne langs kanalen bortfalder. Læs mere om forslaget her.

Hvorfor er der ejendomme, som skulle have renset deres spildevand bedre, men som nu måske bliver fritaget for det?
Der vil under alle omstændigheder fortsat være krav om, at alle ejendomme skal lede deres spildevand gennem en bundfældningstank, der renser for fysiske ting, som toiletpapir, afføring mm. inden vandet når ud til vandløbet.

Hvis Torpe Kanal bliver ledt uden om Bavelse Sø, vil det betyde, at søen forskånes for fosfor, der kommer fra spildevandet i Torpe Kanal, og som i dag betyder algeopblomstring.

Helt forenklet kan man sige, at fosfor ikke er godt for stillestående søer, men at det ikke gør nævneværdig skade i vandløb – som fx Torpe Kanal og Susåen. Faktisk er begge disse vandløb i dag allerede i det, man kalder ”god økologisk tilstand” og har altså opfyldt målsætningen i statens vandplaner. De er med andre ord sunde og rene vandløb. Derfor vil der ikke kunne gives påbud om, at de ca. 260 husstande langs Torpe Kanal skal rense deres spildevand yderligere, fordi Torpe Kanal ikke længere har forbindelse med den fosfor-følsomme Bavelse Sø.

Hvordan kan vandet i Susåen, Bavelse Sø og i Karrebæk Fjord blive påvirket, hvis Torpe Kanal ledes uden om Bavelse Sø?
Det korte svar er, at i Susåen, Torpe Kanal og Bavelse Sø bliver vandkvaliteten forbedret. I Karrebæk Fjord forbliver vandkvaliteten sådan, som den er nu. I Susåen vil vandkvaliteten først og fremmest blive forbedret, fordi der kommer et større fald i åen, og vandet kommer til at løbe stærkere. Den nye turbulens, dynamik og iltning, det skaber, har afgørende betydning for dyre- og planteliv i åen. Desuden betyder det, at åen bliver bedre til at rense åvandet, der løber i åen. Endelig kan projektforslaget betyde, at åen kommer tilbage til sin naturlige og oprindelige tilstand, hvor ørreder og småfisk trives godt og hvor sjældne vandplanter kan vokse til glæde for de større fisk.

Hvad betyder mindre fosfor for Bavelse Sø?
Der kommer mindre fosfor i Bavelse Sø, hvis Torpe Kanal ledes uden om søen. Det har en betydning for, at der ikke kommer så kraftig algeopblomstring og grøde i søen. Alger kan være et problem for søens dyreliv om sommeren, da de bruger den ilt, som fisk og mikroorganismer skal bruge om natten. Når vandet er klart og uden alger, kan solens stråler trænge længere ned i vandet, og det betyder flere vandplanter, bunddyr og fisk.

Hvad kommer det til at betyde for Karrebæk Fjord?
Hvis Torpe Kanal ledes uden om Bavelse Sø, vil der blive ledt mere kvælstof ud i Karrebæk Fjord, fordi det ikke længere bundfælder sig i Bavelse Sø. De, i alt ca. fem tons kvælstof, vil projektforslaget dog kompensere for ved at etablere kvælstoffjernende vådområdeprojekter, såsom våde enge og småsøer, hvor kvælstof fordamper helt naturligt. Det er flere muligheder for placering af nye vådområder, som vil sikre, at den tilførte mængde af kvælstof ikke vil blive større, end den er i dag.

Hvordan påvirker spildevand den tykskallede malermusling?
Den fuldvoksne malermusling er ret modstandsdygtig over for spildevand, mens den i larvestadiet er afhængig af gode iltforhold og værtsfisk. Så hvis værtsfiskene ikke har det godt, har den det heller ikke godt. Niveauerne af spildevand i Torpe Kanal og Susåen er i dag så lave, at det ikke har nogen betydning for muslingernes levevilkår.