Restaurering af Odense Å ved Dalum Papirfabrik

LIFE/Odense Kommune forbedrer faunapassagen i Odense Å ved Dalum Papirfabrik.
Vandløbet ændres fra et kunstig opstemmet vandløb, til et naturligt strømmende vandløb, med strømhvirvler og varierede fysiske forhold.

Der er særligt fokus på at skabe gunstige forhold for den tykskallede malermusling. Den er en truet art i både Danmark og resten af Europa.

Projektet
Vi fjerner stemmeværket og det kunstige ca. 350 m lange og stejle stryg. Det betyder at en ca. 3,5 km lang strækning ovenfor stemmeværket vil blive mere naturlig. I dag er den langsomt flydende vand og har en blød og mudret bund. Efter ændringerne vil det blive et vandløb med en gruset bund, strømhvirvler og langt mere varierede fysiske forhold. Dette giver bedre levevilkår for både dyr og planter. Strækningen bliver dermed et potentielt levested for den tykskallede malermusling.

Den eksisterende bro bevares. Den er et kulturhistorisk spor på det tidligere fabriksområde, og vi blive del af Odense Å sti. Som en sidegevinst vil blive bedre forhold for kanosejlads. Det vil ikke længere være nødvendigt at bære kanoer forbi opstemningen. Det bliver muligt at sejle i kano på hele strækningen.

Jernbanebroen med integreret stemmeværk Det eksisterende stryg er placeret midt i vandløbsprofilet

Status og tidsplan
Der er gennemført en VVM-screening af projektet, og Fredningsnævnet har givet dispensation fra Odense Å Fredningen.
>> se tilladelsen jf. Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven

De gamle fabriksarealer skal udvikles til boliger og serviceformål.
Det kan du læse mere om her
Inden det sker, skal genopretningen af Odense Å gennemføres. Det betyder, at stryget og stemmeværket skal nedlægges sommeren 2020.

COWI er valgt som rådgiver på naturprojektet.
Sweco er valgt som rådgiver på brodelen.

2019 – efterår: Dispositionsforslag er udarbejdet.
2020 – start: Detailprojektering af projektet.
2020 – sommer: Anlægsarbejdet forventes gennemført.

Se en video om den tykskallede malermusling


…og hvordan hunnerne sikrer næste generation.

Se en video om hvordan vi vil skabe mere liv i åerne

UC Life Denmark

Dette projekt – LIFE 15 NAT/DK/000948 UC Life Denmark – er finansieret med støtte fra LIFE-programmet under EU-Kommissionen.
Denne hjemmeside forpligter kun forfatteren – Næstved Kommune, og EU-Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Natura 2000 – Europe’s nature for you. This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe’s most threatened species and habitats. All 28 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe’s rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

Design og illustrationer www.fraulill.dk

Databeskyttelse

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen, og hvilke rettigheder den giver dig som borger her