Restaurering af Odense Å ved Dalum Papirfabrik

LIFE/Odense Kommune forbedrer faunapassagen i Odense Å ved Dalum Papirfabrik.
Vandløbet ændres fra et kunstigt opstemmet vandløb til et naturligt strømmende vandløb med strømhvirvler og varierede fysiske forhold.

Der er særligt fokus på at skabe gunstige forhold for den tykskallede malermusling. Den er en truet art i både Danmark og resten af Europa.

Projektet
Vi fjerner stemmeværket og det kunstige ca. 350 m lange og stejle stryg. Det betyder, at en ca. 3,5 km lang strækning oven for stemmeværket vil blive mere naturlig. I dag er strækningen præget af langsomt flydende vand og har en blød og mudret bund.

Efter ændringerne vil det blive et vandløb med en gruset bund, strømhvirvler og langt mere varierede fysiske forhold. Dette giver bedre levevilkår for både dyr og planter. Strækningen bliver dermed et potentielt levested for den tykskallede malermusling.

Den eksisterende bro bevares. Den er et kulturhistorisk spor på det tidligere fabriksområde og vil blive en del af Odense Å sti. Som en sidegevinst vil der blive bedre forhold for kanosejlads. Det vil ikke længere være nødvendigt at bære kanoer forbi opstemningen, da det bliver muligt at sejle i kano på hele strækningen.

Jernbanebroen med integreret stemmeværk Det eksisterende stryg er placeret midt i vandløbsprofilet

Status og tidsplan

De gamle fabriksarealer skal udvikles til boliger og serviceformål.
Det kan du læse mere om her.

Inden det sker, skal genopretningen af Odense Å gennemføres. Det betyder, at det i 2020 har været muligt at gennemføre vandløbsprojektet.

COWI er valgt som rådgiver på naturprojektet.
Sweco er valgt som rådgiver på brodelen.

2020: Per Aarslef A/S har vundet udbuddet på udførelsen af vandløbsrestaureringsdelen

2020: Stemmeværket er fjernet, og vandløbsbunden er tilpasset, så den har et jævnt fald med et slynget forløb gennem projektområdet.

2021: Stemmeværksbroen skal rekonstrueres, men uden stemmeværk. Jorton kommer til at stå for broprojektet.

2021: Løbende overvågning og tømning af sandfang efter behov

Se en video om den tykskallede malermusling


…og hvordan hunnerne sikrer næste generation.

Se en video om hvordan vi vil skabe mere liv i åerne

UC Life Denmark

Dette projekt – LIFE 15 NAT/DK/000948 UC Life Denmark – er finansieret med støtte fra LIFE-programmet under EU-Kommissionen.
Denne hjemmeside forpligter kun forfatteren – Næstved Kommune, og EU-Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.

Natura 2000 – Europe’s nature for you. This site is part of the European Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of Europe’s most threatened species and habitats. All 28 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe’s rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

Design og illustrationer www.fraulill.dk

Databeskyttelse

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen, og hvilke rettigheder den giver dig som borger her