Landskab og kulturmiljøer

Hvordan kan landskabet og de karakteristiske kulturmiljøer, som ligger langs med Nedre Suså blive påvirket?
Landskabet langs med Susåen er i dag en mosaik af forskellige typer af beskyttet våd og tør natur, dyrkede arealer og kulturmiljøer. Det er et landskab, som mange holder af og som er karakteristisk for området. Særligt landskabet ved Gunderslevholm Bro og Holløse Mølle bliver værdsat af både lokale og turister, som færdes ved og sejler på åen.

I arbejdet med at skabe mere liv i Susåen vil de fysiske ændringer, som skal ske under vandet også få betydning for åen over vandet. Hvis man fjerner spærringen helt eller delvist, vil vandstanden i åen blive sænket. Hvor meget, det sænkes, afhænger af, hvilken løsning, der vælges ved Holløse Mølle – altså hvor langt omløbsstryget bliver, og om der fortsat skal være mølledrift. Hvis spærringen fjernes helt, vil faldet være op til 1 meter, men der arbejdes også med en løsning hvor faldet bliver mellem 20 og 30 cm.

Hvis åen kommer tilbage til sit naturlige fald, vil vandet i åen løbe hurtigere, og da der tilmed etableres nye stryg på strækningen ved at udlægge grus, vil det alt i alt være med til at skabe mere dynamik og bevægelse i vandet. Men samtidig vil strygene også skabe små opstuvningszoner, hvor vandet løber langsommere.

Der er flere eksempler fra danske naturgenopretnings-projekter, hvor der er blevet fjernet møllespærringer, og hvor man har ført vandløbet tilbage til sit oprindelige fald. Et eksempel herpå er Vilholt Mølle ved Gudenåen. Det er vigtigt at huske på, at mængden af vand, som transporteres dog altid vil være den samme. Hvis du vil læse mere om betydningen af vandstandsfaldet for kanosejladsen, kan du klikke her.

Ved Gunderslevholm Bro vil vandstanden blive lavere. Hvor meget lavere afhænger af ændringerne ved Holløse Mølle. Det er dog muligt at tilpasse det ånære landskab til den nye vandstand. Det kan man gøre ved at sænke bredderne langs med åen. Det skal gøres med omhu og med respekt for den natur og dermed de arter, der er tilknyttet arealerne i dag. Hvis man samtidig sørger for at etablere et stryg lidt neden for broen, vil man kunne bevare det landskabelige udtryk med det rolige vandspejl og de ånære engarealer.

I den kommende tid skal der laves undersøgelser for de forskellige projektforslag og her vil man også undersøge hvilken påvirkning de vil have på kultumiljøet og de karakteristiske landskaber langs med åen.