Fisk

Hvorfor er den uddøde Hvidfinnede ferskvandsulk, så spændende?
Ferskvandsulkens eneste levested i hele Danmark har været i Susåen. Herfra uddøde den i midten af 1960’erne som følge af gentagne forureninger af åvandet. Idag er åvandet så rent igen, at vi har mulighed for at genskabe en bestand på baggrund af ulke, som vi kan få fra eksempelvis Sydsverige. Netop ferskvandsulken er vigtig for, at malermuslingen kan vende tilbage i stort antal. Ulken er nemlig også rugemoder for de nyklækkede millimeter små muslingelarver i de første uger af larvernes liv. Ulken er afhængig af raskløbende og iltrigt åvand, og netop her foretrækker malermuslingen også at slå sig ned på bunden af åen.

Hvad skal der til for at fiskene Elritse og Ulk igen kan svømme frit i Susåen?
Begge fiskearter er afhængige af raskløbende og iltrigt åvand. Netop de forhold vil blive genskabt i forbindelse med nedlægningen af spærringen ved Holløse Mølle. Vandet vil på hele strækningen mellem Holløse Mølle og Bavelse Sø (4,5 km) med projektet igen løbe raskt, som det engang gjorde.

Hvorfor flere elritser?
Elritsen er en lille stimefisk der når der er mange er flittige rugemødre for muslingelarverne. Elritsen er tilpasset muslingelarverenes ophold på gællerne og har ikke meen af dette forhold. Da Elritsen bliver 4-5 år vil den flere år i træk kunne fungere som rugemoder for flere årgange af de små muslingelarver. At musling og elritse foretrækker de samme områder af åen gør, at overlevelsen hos muslingelarverne forbedres væsentligt.

Elritse opdræt eller uddød?
Ved de seneste års fiskeundersøgelser har det ikke været muligt at genfinde elritser i Susåen. Desværre frygtes det nu, at den helt er forsvundet fra åen. Det betyder at man for at kunne genudsætte elritser skal i gang med at indfange og/eller opdrætte elritser til kommende udsætning i Susåen.

Hvilke slags fisk er der i hele Susåen?
I forbindelse med fiskeundersøgelsen i efteråret 2015 på den øvre del af Susåen opstrøms Tystrup Sø blev der fisket 6 steder og fundet 10 fiskearter. De hyppigste arter var skalle, aborre, grundling og gedde.

På den nedre del af Susåen nedstrøms Bavelse Sø blev der fisket 12 steder og fundet i alt 10 fiskearter hyppigst var pigsmerling, grundling, rimte og gedde. Også få ørred blev registreret, lige nedstrøms Holløse Mølle.

Hvilke slags fisk er der på projektstrækningerne?
Den seneste fiskeundersøgelser i sommeren 2017 omfattede yderligere 10 steder. Der blev således foretaget fiskeundersøgelser ialt 6 steder i øvre del af Susåen. Her blev fundet i alt 11 fiskearter, deri blandt ørred. De mest almindelige arter var dog skalle, aborre og grundling.
På den nedre del af Susåen, mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle, blev der ved fiskeri 4 steder fundet 7 fiskearter, der i blandt pigsmerling, aborre, gedde og ål.
Således viser undersøgelserne at Susåens fiskebestand er en sammenblanding af sø- og vandløbsfisk med en overvægt af søfiskene skalle, aborre og gedde.