Den tykskallede malermusling

Hvorfor synes EU at den tykskallede malermusling er værd at passe på?
Malermuslinger er en af de største muslinger, vi har i ferskvand. Den er i dag truet med udryddelse alle steder i Europa. Indtil for få år siden troede man også, den var uddød i Danmark. Men det viste sig at forholdene i Torpe Kanal var så gode, at en lille bestand af muslinger havde overlevet gennem årene. Vi er som medlem af EU forpligtet til også at gøre vores til at de sidste malermuslinger i Torpe Kanal og i Susåens øvre del ved Vrangstrup får optimale muligheder for at overleve. Vores forpligtigelse går også på at passe på bl.a. isfugl, snæbel og odder. Forbedrede forhold for disse arter betyder, at de allerede er i fremgang i Danmark efter i mange år at være udryddelsestruet.

Hvad er den tykskallede malermusling egentlig for et dyr?
Den tykskallede malermusling er en af de tre medlemmer af den store malermuslingefamilie. Med sine 4-10cm i længde er den blandt de største i Danmark. Modsat de fleste muslinger er malermuslingen særkønnede, hvilket betyder, at de enten er hanner eller hunner. De parrer sig 1-2 gange i løbet af sommeren. Efter få uger klækker æggene, som hunnen bærer beskyttet på sine gæller imellem sine 2 skaller. De små muslingelarver forlader den beskyttede tilværelse og svømmer frit ud i åens vand for at finde sig en rugemor i form af enten en elritse eller en ferskvandsulk. Larven sætter sig fast på fiskens gæller, og her sidder den i 3-4 uger, ind til den er vokset til en lille musling. Den lille musling graver sig straks ned i åbunden og begynder her sit 30-40 årige liv. De fuldvoksne muslinger finder man altid delvist nedgravet i åbunden, hvor strømmen løber rask og iltforholdene er gode.

Hvorfor er det så vigtig at sikre malermuslingens overlevelse i Susåen?
Malermuslingens sidste levested på Sjælland er i Susåens vandsystem. Muslingen har gennem mange årtier døjet med dårligt renset spildevand, og der er kun ganske få overlevende i hele Danmark. Men med projektforslaget håber vi igen at få bragt bestanden af overlevende muslinger op på et levedygtigt bestand. Muslingen har oven i købet den evne, at den lever af at filtrere vandet for spiselige emner, der driver med vandet. Det betyder at muslingen gennem sin aparte fødeindtag er medvirkende til at rense Susåens vand for uønskede organiske partikler, der plumrer åvandet og generer åens øvrige.

Hvor er muslingen?
Muslinger har delvist gravet sig ned i den stenede og sandede åbund, så kun 1/3 af den 8-.9 cm store musling stikker op i vandet. Muslinger sidder i åbunden og lever af at filtrere åvand for spiselige elementer og dermed renser den åvandet. Muslingerne overlever bedst på vandløbstrækninger hvor vandet er lidt mere raskløbende ikke for varmt og dermed også iltrigt.

Hvorfor skal der være fisk samme sted som malermuslinger?
Muslingerne er i forbindelse med sin forplantning afhængig af at have en rugemoder i form af enten den på Sjælland ret sjældne lille ørredlignede elritse eller den, i Danmark uddøde, ferskvandsulk. De nyklækkede larver sætter sig efter klækningen fast på netop disse 2 fiskearters gæller. Her sidder de i 3 -4 uger for at samle kræfter til at danne sine to skaller og til at begynde et nyt liv, som rigtig musling på vandløbsbunden. Hvis laverne ikke finder en rugemoder inden for de første dage dør den, så tilstedeværelsen af netop disse to fiskearter er helt afgørende for yngeludviklingen og dermed ynglesucces for malermuslingen. Uden disse fisk vil muslingen med sikkerhed være uddød på Sjælland i løbet af en kortere årrække.